งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

- งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

- งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

- งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

- งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

- งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

 

งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

- งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

- งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

- งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

- งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

- งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566

- งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

- งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

- งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

- งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

- งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

- งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

- งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

 

 งบทดลองรายเดือน ปี 2565

 - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

- งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

- งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

- งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

- งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

- งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

- งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

- งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

- งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

- งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

- งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

- งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

- งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

งบทดลองรายเดือน ปี 2564

 

- รายละเอียดประกอบงบทดลอง

- งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

- งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

- งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
- งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

- งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

- งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

-งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

-งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

- งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

- งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

- งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

- ประจำเดือน ตุลาคม 2562  - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  - ประจำเดือน ธันวาคม 2562  - ประจำเดือน มกราคม 2563

 - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - ประจำเดือน มีนาคม 2563  - ประจำเดือน เมษายน 2563 - ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
- ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
-ประจำเดือน กันยายน 2563  รายละเอียดประกอบงบทดลอง
                                                                                                      

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2561 

* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
* งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561   * งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 

* งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562   * งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 *งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
* งบทดลอง  ประจำเดือน กันยายน 2562