1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) เพื่อคงไว้ซึ่งสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีสารตกค้าง สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังโรงฆ่าสัตว์ต้นทางได้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1.ร้านเพิ่มทรัพย์พาณิชย์ สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.ร้านอุทัย สุขลี (CP pork shop) สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

3.ร้านฉัตร นิภาพรรณ (CP pork shop) สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

4.ร้านมาลัยการค้า สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก