1

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์พร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease) และพ่นสารกำจัดแมลงและพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคในฟาร์มโค-กระบือ พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะ กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำ หรือใช้หลอดไฟไล่แมลงและกางมุ้งเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด การใช้สารฆ่าแมลงแบบพ่นและแบบราดบนตัวสัตว์ ทั้งนี้หากพบโค-กระบือมีอาการสงสัยตามนิยาม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที