แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

   2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

   3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

   4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

   5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

   6. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565