222 1

 

รางวัลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น ระดับเขต 2 ประจำปี พ.ศ.2560