1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 61 ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ติดตามแนะนำและให้การช่วยเหลือครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวัดสันตยาราม ในการเตรียมความพร้อมของพื้นที่และกิจกรรมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน เพื่อรับเสด็จฯ ในเดือนธันวาคม 2561 นี้