11111

วันที่ 26 เม.ย.62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ประชุมชี้แจงปศุสัตว์อำเภอและผู้ประกอบการรายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เรื่อง แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever, AFS) ในฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก และสอบถามปัญหาอุปสรรค์ เสนอข้อคิดเห็นและเพื่อเตรียมแนวทางการป้องกัน ของแต่ละพื้นที่ พร้อมนี้ ได้กำชับฟาร์มเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ อีกด้วย