1

14 ก.พ.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก ฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายย่อย (ไก่พื้นเมือง) ตามโครงการ "ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) สำหรับเกษตรกรรรายย่อย ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 25 ราย พร้อมนี้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อีกด้วย