1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯและกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้ยื่นขอการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์” ซึ่งจัดการอบรมฯโดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศข.2 ณ บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด อ.บ้านนา จ.นครนายก