6

29 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก เก็บตัวอย่างและทดสอบโรค Brucellosis และTB พร้อมฉีดวัคซีนFMD ณ สีดารีสอร์ท หมู่ที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก