1

6 กันยายน 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก (ประธานกรรมการ) นำคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ok) ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ok) ร้าน เบทาโกร ช็อป ตั้งอยู่เลขที่ 89/1-3 หมู่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี โดยเนื้อสัตว์ดังกล่าวสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังโรงฆ่าสัตว์และฟาร์มต้นทางได้ เนื้อสัตว์ต้องไม่มีสารตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรมปศุสัตว์