1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 7 ฟาร์ม ดังนี้  1.สมศักดิ์ฟาร์ม ต.บางปลากด อ.องครักษ์จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 2.บังอรฟาร์ม 1 ต.บางปลากด อ.องครักษ์จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 3. บังอรฟาร์ม 2 ต.บางปลากด อ.องครักษ์จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ)4. บังอรฟาร์ม 3 ต.บางปลากด อ.องครักษ์จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 5.สำลีฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ)6.จำนงค์ฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 7.สมปองฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก (ไก่เนื้อ)