1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จำนวน 10 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี โดยมีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของอาสาปศุสัตว์กับการพัฒนาตนเองสู่การเป็น Smart Farmer และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อพัฒนาอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้และผ่านการประเมินคุณสมบัติสู่การเป็น Smart Farmer ของกรมปศุสัตว์ได้