พื้นที่     เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(ราย)      โคเนื้อ(ตัว)     โคนม(ตัว)     กระบือ(ตัว)     สุกร(ตัว)     ไก่(ตัว)     เป็ด(ตัว)     แพะ(ตัว)     แกะ(ตัว)
                                                       
 อำเภอเมืองนครนายก      2,868      2,048      37      3,130      2,643      397,548      4,832      140      20
                                                       
 อำเภอปากพลี     1,594      431      0      1,008      3,977      641,799      73,691     48      0
                                                       
 อำเภอบ้านนา      2,684      2,141      0      7,401      97,370      6,546,809      120,421      0      0
                                                       
อำเภอองครักษ์     2,783      4,052      0      663      4,570      759,003      192,032      446      108
                                                       
รวม     9,929      8,672      37      12,202      108,560      8,345,159      390,976      654      128

 

ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2560 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์