เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก                                                
ที่ ตำบล เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) รวมโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) รวมโคนม (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) รวมกระบือ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) รวมสุกร (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) ไก่ พื้นเมือง (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) รวมไก่ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) รวมเป็ด (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) รวมแพะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) รวมแกะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) รวมนกกระทา (ตัว)      
1 เขาพระ 14 90 0 0 126 1,017 0 0 497 13,562 3 32,695 16 205 502 46,462 69 11,496 0 0 0 0 0 0      
2 ดงละคร 23 145 0 0 4 19 1 500 342 10,370 11 101,068 8 261 352 111,699 12 44,886 0 0 0 0 1 40,000      
3 ดอนยอ 40 263 0 0 18 128 0 0 216 5,459 6 111,216 11 166 225 116,841 10 10,216 0 0 0 0 0 0      
4 ท่าช้าง 2 54 0 0 5 34 0 0 76 2,387 0 0 3 24 78 2,411 4 96 0 0 0 0 0 0      
5 ท่าทราย 1 3 0 0 4 91 0 0 273 6,929 0 0 2 12 274 6,941 8 216 0 0 0 0 0 0      
6 บ้านใหญ่ 5 49 0 0 19 102 1 10 64 1,999 0 0 13 199 68 2,198 23 479 0 0 0 0 0 0      
7 พรหมณี 35 340 2 72 111 1,355 5 1,414 340 8,940 2 102,500 14 30,254 347 141,694 26 1,574 1 54 0 0 0 0      
8 วังกระโจม 1 1 0 0 6 50 1 29 70 2,047 0 0 9 87 71 2,134 6 101 0 0 0 0 0 0      
9 ศรีจุฬา 107 1,028 1 1 4 30 6 1,716 366 10,376 7 23,500 5 248 374 34,124 33 20,797 0 0 0 0 0 0      
10 ศรีนาวา 6 57 0 0 40 213 0 0 217 5,934 0 0 9 97 220 6,031 17 847 0 0 0 0 0 0      
11 สาริกา 18 109 0 0 37 281 2 126 128 3,731 0 0 14 193 131 3,924 21 323 0 0 0 0 0 0      
12 หินตั้ง 17 107 0 0 52 268 0 0 116 3,494 0 0 4 30 117 3,524 5 157 1 80 1 20 0 0      
รวม 269 2,246 3 73 426 3,588 16 3,795 2,705 75,228 29 370,979 108 31,776 2,759 477,983 234 91,188 2 134 1 20 1 40,000      
  ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561                                                    
  ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์