เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายอำเภอ จังหวัดนครนายก                                                  
ที่ อำเภอ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) รวมโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) รวมโคนม (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) รวมกระบือ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) รวมสุกร (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) ไก่ พื้นเมือง (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) รวมไก่ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) รวมเป็ด (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) รวมแพะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) รวมแกะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) รวมนกกระทา (ตัว)      
1 เมืองนครนายก 269 2,246 3 73 426 3,588 16 3,795 2,705 75,228 29 370,979 108 31,776 2,759 477,983 234 91,188 2 134 1 20 1 40,000      
2 ปากพลี 58 479 0 0 117 1,117 17 3,654 1,557 51,515 35 716,786 339 4,622 1,649 772,923 124 105,224 4 72 0 0 0 0      
3 บ้านนา 143 2,334 0 0 390 7,338 140 142,122 2,991 67,007 292 2,364,615 632 5,718,716 3,588 8,150,338 729 218,078 1 33 0 0 0 0      
4 องครักษ์ 459 4,255 0 0 58 819 4 5,606 2,552 71,134 8 412,945 34 208,828 2,578 692,907 341 412,014 29 579 7 115 0 0      
รวม 929 9,314 3 73 991 12,862 177 155,177 9,805 264,884 364 3,865,325 1,113 5,963,942 10,574 10,094,151 1,428 826,504 36 818 8 135 1 40,000      
  ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561                                                    
  ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์