เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก                                                
ที่ ตำบล เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) รวมโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) รวมโคนม (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) รวมกระบือ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) รวมสุกร (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) ไก่ พื้นเมือง (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) รวมไก่ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) รวมเป็ด (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) รวมแพะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) รวมแกะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) รวมนกกระทา (ตัว)      
1 ไม่มีตำบล 1 6 0 0 0 0 0 0 3 91 0 0 1 100 4 191 0 0 0 0 0 0 0 0      
2 คลองใหญ่ 17 60 0 0 1 18 0 0 235 7,976 0 0 3 85 237 8,061 13 365 0 0 1 3 0 0      
3 ชุมพล 80 729 0 0 2 26 0 0 187 4,723 1 15 2 24 189 4,762 13 58,768 5 157 0 0 0 0      
4 ทรายมูล 28 258 0 0 8 67 0 0 254 5,172 4 262,900 2 45,015 260 313,087 16 60,231 2 37 1 35 0 0      
5 บางปลากด 6 233 0 0 2 40 2 456 194 4,556 2 30 2 160,000 197 164,586 25 262,663 1 29 2 30 0 0      
6 บางลูกเสือ 38 290 0 0 10 140 0 0 348 9,385 1 150,000 2 10 349 159,395 18 390 0 0 0 0 0 0      
7 บางสมบูรณ์ 80 752 0 0 5 50 2 5,150 209 6,087 0 0 5 110 210 6,197 29 572 2 50 0 0 0 0      
8 บึงศาล 111 1,165 0 0 7 56 0 0 244 8,263 0 0 1 28 245 8,291 47 16,725 8 118 1 4 0 0      
9 พระอาจารย์ 58 455 0 0 4 49 0 0 215 5,615 0 0 11 329 220 5,944 36 5,324 9 166 1 10 0 0      
10 โพธิ์แทน 0 0 0 0 3 95 0 0 246 7,645 0 0 1 20 246 7,665 55 1,237 0 0 0 0 0 0      
11 ศีรษะกระบือ 31 237 0 0 10 184 0 0 275 7,532 0 0 2 27 277 7,559 71 5,381 2 22 1 33 0 0      
12 องครักษ์ 9 70 0 0 6 94 0 0 142 4,089 0 0 2 3,080 144 7,169 18 358 0 0 0 0 0 0      
รวม 459 4,255 0 0 58 819 4 5,606 2,552 71,134 8 412,945 34 208,828 2,578 692,907 341 412,014 29 579 7 115 0 0      
  ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561                                                    
  ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์