ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จังหวัดนครนายก  
อำเภอ ฟาร์มไก่เนื้อ รูปแบบการเลี้ยง ประเภทโรงเรือน จำนวนไก่เนื้อ(ตัว)
ประกันราคา อิสระ บริษัท เปิด(ฟาร์ม/โรง) ปิด(ฟาร์ม/โรง)
เมืองนครนายก 17 14 3 0 0 17/29                        398,200
ปากพลี 22 21 1 0 1/4 21/29                        547,500
บ้านนา 23 12 10 1 0 23/90                    1,669,400
องครักษ์ 5 0 5 0 0 5/86                        285,600
รวม 67 47 19 1 1/4 66/234                    2,900,700
ข้อมูล ณ 2560              
ที่มา : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์