ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จังหวัดนครนายก
อำเภอ ผู้ประกอบการ ฟาร์มไก่ไข่ โรงเรือน ไกไข่(ตัว)
เมืองนครนายก 0 0 0 0
ปากพลี 0 0 0 0
บ้านนา 6 17 225            7,283,000
องครักษ์ 2 3 9                  96,000
รวม 8 20 234            7,379,000
ที่มา : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์     ข้อมูล ณ 2560