ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  
ที่ อำเภอ ไก่เนื้อ
ฟาร์มทั้งหมด ฟาร์ม GAP ประเภทการเลี้ยงสัตว์
ฟาร์ม ไก่เนื้อ ฟาร์ม ไก่เนื้อ ฟาร์มบริษัท ฟาร์มอิสระ ฟาร์มพันธสัญญา
(ฟาร์ม) (ตัว) (ฟาร์ม) (ตัว) (ฟาร์ม) (ฟาร์ม) (ฟาร์ม)
1 อำเภอเมือง 17 387,500 17 387,500 - - 17
2 อำเภอปากพลี 22 573,500 22 573,500 - - 22
3 อำเภอบ้านนา 22 1,573,300 22 1,573,300 1 - 21
4 อำเภอองครักษ์ 6 396,000 6 396,000 - 5 1
รวม 67 2,930,300 67 2,930,300 1 5 61
รวบรวมโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561