ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  
ที่ อำเภอ ไก่ไข่ ประเภทการส่งขาย
ฟาร์มทั้งหมด ฟาร์ม GAP ศูนย์รวมไข่ไก่
ฟาร์ม ไก่ไข่ ฟาร์ม ไก่ไข่ ไก่ไข่ อิสระ บริษัท CP
(ฟาร์ม) (ตัว) (ฟาร์ม) (ตัว) (ฟอง) (ฟาร์ม) (ฟาร์ม) (ฟาร์ม)
1 อำเภอเมือง - - - - - - -
2 อำเภอปากพลี - - - - - - -
3 อำเภอบ้านนา 20 8,052,500 20 8,052,500 4 15 1
4 อำเภอองครักษ์ 3 133,000 3 133,000 3 - -
รวม 23 8,185,500 23 8,185,500 7 15 1
รวบรวมโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์       ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561