1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอปากพลี เป็นประธานในพิธีฯนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกร่วมมอบบัตรประจำตัวสัตว์และสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต ให้เกษตรกร จำนวน 32 ราย ณ สถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียง(ทุ่งใหญ่ปากพลี) อ.ปากพลี จ.นครนายก