1

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สบข.กอ.รมน. และ กอ.รมน.จังหวัดนครนายก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ปลัดอำเภอบ้านนา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมประชุมตรวจติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการเลี้ยงสุกร ณ ห้องประชุมอัครนิธิยานนท์ ที่วำการอำเภอบ้านนา จ.นครนายก พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรไหลลงสู่ คลองอาษา ในพื้นที่ ต.อาษา อ.บ้านนา
จ.นครนายก