1

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมสัมมนาการติดตามผลการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 (หน่วยงานในพื้นที่เขต 1,2,7 และพื้นที่ส่วนกลาง) พร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกต่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีผู้เกษียณอายุราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายกจำนวน 2 ราย ได้แก่

     1. นายนกูล อ้อยทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์  2. นายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก

     ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ยังได้รับรางวัลลำดับที่ 3 ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563