1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อเน้นย้ำผู้ประกอบการฟาร์มสุกรให้เข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย และ PRRS โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดนครนายก อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม