1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะที่ 4 ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 66/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 1.ปลัดจังหวัดนครนายก 2. ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 3. สหกรณ์จังหวัดนครนายก4. ป้องกันจังหวัดนครนายก พื้นที่อำเภอปากพลีเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปากพลี ในการให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแก่ร้านขายอาหาร และผู้ประกอบการจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.ตลาดสดท่าแดง 2. ร้านMAFA cafe ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม่ค้าขายอาหารในตลาดสดท่าแดงสวมหน้ากากอนามัย/ผ้าทุกคน และมีจุดคัดกรองพร้อมลงทะเบียนผู้ที่เข้าตลาดทุกคน ในส่วนของร้านกาแฟมีการลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าร้านและแจลล้างมือ ภายในร้านมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ทั้งนี้ คณะทำงานฯได้ตรวจ และแนะนำแม่ค้า และผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประกาศจังหวัดนครนายกอย่างเคร่งครัด