1

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และ นายจักรพันธ์ จินตนาพากนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ได้ทำบันทึกข้อตกลง( MOU ) โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) และมอบเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เพื่อนำไปแจกจ่ายและให้บริการกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่จังหวัดนครนายก