1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ หอประชุมวังสระปทุม ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าว ผ่านระบบ ZOOM ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยประจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก