1  

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายวรฉัตร วิรัชลาภ ปศุสัตว์เขต 2 ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1/2567 โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกและด่านกักกันสัตว์นครนายก โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้

1.สรุปผลการปฏิบัติงานระบบ e-Operation และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.ผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบาย (การตรวจห้องเย็น/ตรวจสอบนมช่วงปิดเทอม/ลดปริมาณสุกร)

รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก