1

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมกับนายวีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา นางสาวอภิญญา อินทิยโกเศศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นางธิติกาญจน์ ฐิติชาติธนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีมอบกระบือไถ่ชีวิตพระราชทาน ที่บ้านเลขที่ 269 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นกระบือไถ่ชีวิตพระราชทาน เพศเมีย จำนวน 2 ตัว ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย มอบให้นางบุระไทย พ่วงปาน ทั้งนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร เเละให้คำแนะนำในการเลี้ยงด้วย โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกิด การประสานสอดคล้อง และมีแนวทางการปฏิบัติ ด้านองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ ในการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์กระบือไทยที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ให้คงอยู่ในกระบวนการผลิตกระบือไทยอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและครอบครัว สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต พร้อมกับอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ กระบือไทยให้มีคุณภาพ การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นการ​เทิด​พระ​เกียรติ​ และสำนึกในพระมหากรุณา​ธิคุณ​ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจะดำเนินการติดตามกระบือพระราชทานทุกเดือน และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป