1

วันพุธที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก ที่ตั้ง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก เพื่อติดตามการดำเนินการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้คำแนะนำในการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะ เรื่อง กลิ่น เสียง และ น้ำเสีย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน