1

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ พื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวนคอกเลี้ยงสัตว์ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 18 ราย โคเนื้อ จำนวน 158 ตัว กระบือ จำนวน 32 ตัว ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่เเละเกษตรกรได้ปฏิบัติตามเเนวทางการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด