1

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   โดยสุ่มตรวจติดตาม จำนวน 2 แห่ง ได้เเก่ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต.โคกกรวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี จ.นครนายกผลการตรวจติดตาม นักเรียนได้รับนมครบถ้วนตามสิทธิ์ และการจัดเก็บนมปกติ