1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโคเนื้อ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลและจัดการสุขภาพสัตว์หลังการฉีดวัคซีน และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติหลังการฉีดวัคซีนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงาน เกษตรกร 5 รายได้ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน โคเนื้อ จำนวน 20 ตัว