1

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ พื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 8 ราย โคเนื้อ จำนวน 60 ตัว