1

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) และให้คำแนะนำด้านการจัดการเรื่องกลิ่นและฝุ่นละออง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้ 1.นฤเทพฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 2.วิเชียร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 3.รุ่งฟาร์ม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ)