1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นาย สุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และชุดเฉพาะกิจช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ออกแจ้งเตือนหนังสือประกาศเรื่องให้ปิดสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ เป็นการชั่วคราว ด้วยจังหวัดนครนายกขอให้เจ้าของสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ ให้ปฎิบัติตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ตามข้อ ๖(๖.๓)ให้ปิดสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ชน หากไม่ปฎิบัติตามประกาศจังหวัดนครนายกฉบับดังกล่าวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจะดำเนินการระงับพักใช้หรือยกเลิกหนังสือรับรองสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรคตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และถือปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัดในพื้นที่ อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 2 แห่ง อำเภอปากพลี จำนวน 2 แห่ง อำเภอบ้านนา จำนวน 3 แห่ง และอำเภอองครักษ์ จำนวน 8 แห่ง