1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดและการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนฯ เกษตรกร 15 ราย รวมสัตว์ได้รับวัคซีนฯ โคเนื้อ 185 ตัว แพะ 95 ตัว และ แกะ 15 ตัว