1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ พร้อมกับ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ซึ่งเนื้อสัตว์ควรมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ปลอดภัยจากสารตกค้าง มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ สถานที่จำหน่ายสะอาด ถูกสุขลักษณะ ณ ตลาดเสาวภา เทศบาลตำบลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำร้านจำหน่ายเนื้อสุกร จำนวน 4 ร้าน ร้านจำหน่ายเนื้อโค จำนวน 2 ร้าน