1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี พร้อมกับ กลุ่มพัฒนาสุขสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปากพลีเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 11 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับ และบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับอาสาปศุสัตว์ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย