1

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565      นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ร่วมดำเนินการเตรียมแม่โคและเหนียวนำแม่โคตัวรับเพื่อให้พร้อมรับตัวอ่อน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบโควิด-19) โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกได้คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววันเพ็ญ หอมศรี บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งได้คัดเลือกแม่โคตัวรับ จำนวน 10 ตัว ในการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้จะดำเนินการย้ายฝากตัวอ่อน ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ต่อไป