1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. คณะทำงานตรวจเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้า และบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด ภายใต้การอำนวยของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัด ประกอบด้วย จ่าจังหวัดนครนายก ป้องกันจังหวัดนครนายก ปลัดอำเภอเมืองนครนายก ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตท้องที่จังหวัดนครนายก เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก