1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ชุดเฉพาะกิจช่วยงานสัตวแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ดำเนินงานตามข้อสั่งการจังหวัดนครนายก ในการควบคุมสุนัขและแมลงสัตว์มีพิษ ในพิธีการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย