1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ปฏิบัติงานตามโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile lab โดยเก็บตัวอย่างอาหารจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความชื้นและสารตกค้างเบื้องต้นจากฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้

1.ลุงบุญฟาร์ม สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2.ทวีฟาร์ม สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

3.นฤเทพฟาร์ม สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

4.สิงห์ฟาร์ม สถานที่ตั้ง หมู่ 8 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก