1

  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแบบประณีต ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย ซึ่งได้รับแม่โครายละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 10 ตัว โดยแม่โคได้ให้ลูกตัวผู้จำนวนรวม 1 ตัว และลูกโคตัวเมียจำนวนรวม 9 ตัว สำหรับลูกที่มีอายุครบกำหนด 18 เดือน ลูกโคตัวผู้จะทำการประเมินราคาเพื่อขายให้เกษตรกรที่มีความต้องการซื้อ และลูกโคตัวเมียจะทำการขยายให้เกษตรกรรายอื่นที่มีความพร้อมในการเลี้ยง
        ทั้งนี้ได้มอบเวชภัณฑ์และยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ