1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ พร้อมทั้งฉีดวัคป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และยาถ่ายพยาธิ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนฯ เกษตรกร 13 ราย หมู่ ที่ 2,3,5,7 ต.ท่าเรือ รวมสัตว์ได้รับวัคซีนฯ โค 39 ตัว กระบือ 24 ตัว