1

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายบุญกัน เขตแวงควง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสต๊อกสุกร เนื้อสุกรของผู้ประกอบการจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก เพื่อกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกรให้มีปริมาณเพียงพอและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1.บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครนายก ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก

2.บริษัท แสงทองปศุสัตว์ จำกัด ต.บ้านพริก อ.บ้านนา

3.JK Food ต.บ้านนา อ.บ้านนา