1

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ (GAP) และให้คำแนะนำด้านการจัดการเรื่องกลิ่น น้ำเสียและฝุ่นละออง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ณ สุวรรณภูมิฟาร์ม สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ติดตามนิเทศงานการตรวจติดตามในครั้งนี้