1วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายสุนทร รัตนจำรูญ พร้อมกับนายวีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 269 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อรับมอบและตรวจสอบสุขภาพกระบือพระราชทาน เพศเมีย จำนวน 2 ตัว เป็นกระบือไถ่ชีวิตพระราชทาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยมอบให้นางบุระไทย พ่วงปาน ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เเละให้คำแนะนำการเลี้ยง พบว่ากระบือทั้ง 2 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจะดำเนินการติดตามกระบือพระราชทานทุกเดือน และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป