วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจพิจารณากลั่นกรอง การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ประจำปี 2560
ออกตรวจสถานที่เล่นการพนันชนไก่ จำนวน 3 แห้ง คือ 1.สนามชนไก่ นางชดาพร บุญเรือง ต. ศรีกะอาง อ.บ้านนา 2.สนามชนไก่ นางไสว สำเภาลอย ต.บางอ้อ อ.บ้านนา 3.สนามชนไก่ นายศิริรัฐ เข็มนาค ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก